Opsigelse af medarbejder efter 120-dages reglen

Funktionærlovens § 5, stk. 2, indeholder en særlig adgang for arbejdsgiver og medarbejder til at aftale, at arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel, uanset medarbejderens anciennitet, hvis medarbejderen modtager løn under sygdom i mere end 120 dage inden for en 12-måneders periode.

De 12 måneder regnes rullende, og man ser således på de seneste 12 måneder fra opsigelsesdagen – man regner ikke i kalenderår eller hele måneder.

Opsigelse med henvisning til 120-dages reglen skal ske umiddelbart efter udløbet af de 120 dage – men ikke før. Selvom man forventer, at medarbejderen vil fortsætte længe med at være syg, kan man altså ikke opsige medarbejderen med henvisning til 120-dages reglen på den 120. sygedag.

Opsigelsen skal derudover falder ”umiddelbart” efter udløbet af de 120 dage. I praksis betyder det, at opsigelsen skal falde inden den 129. dag – og gerne før. Hvis det kan lade sige gøre, bør opsigelsen falde omkring den 123.-126. dag, så arbejdsgiver kan være sikker på, at de tidsmæssige betingelser i begge ende er opfyldte.

Selvom medarbejderen starter delvist på arbejde under sygemeldingen, vil opsigelsen fortsat være givet ”mens medarbejderen stadig er syg”, hvis medarbejderen normalt er ansat på fuld tid, og dette ikke er ændret som følge af sygdommen.

Weekender og helligdage tæller med i opgørelsen af de 120 dage, hvis medarbejderen er sygemeldt dagen før og dagen efter weekenden eller den pågældende helligdag.

Hvis medarbejderen genoptager sit arbejde på deltid efter en lang sygemelding, vil det typisk være sådan, at medarbejderen modtager løn for de timer, han eller hun arbejde, og modtager løn under sygdom for den resterende del af arbejdstiden.

I så fald tælles kun de dage med, hvor medarbejderen faktisk er sygemeldt med i de 120 dage, mens medarbejderens arbejdsdage ikke tælles med ved opgørelsen af de 120 dage.

Hvis medarbejderen er gravid, kan man ikke medregne graviditetsbetinget sygefravær i de 120 dage, og hvis medarbejderen har et handicap, gælder der også visse betingelser for, hvornår man kan medregne sygefraværet, jf. mere herom i afsnit 3.3.

Opfylder man ikke betingelserne for at anvende 120-dages reglen – eksempelvis fordi opsigelsen falder for sent eller for tidligt – vil medarbejderen have ret til sit fulde opsigelsesvarsel i stedet for blot den ene måned, og opsigelsen vil efter omstændighederne kunne være usaglig. Det sidste er dog primært problematisk, hvis medarbejderens sygefravær skyldes graviditet eller et handicap, da godtgørelsen i så fald kan være op til 12 måneders løn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *